Saguia el-Hamra

De route van de ochtendwandeling langs poelen Saquia Al Hamra.
Geoorde futen
Marmereenden
Dodaars
Steltkluut

De Saguia el-Hamra is de grootste (tijdelijk watervoerende) rivier in de Westelijke Sahara. Mondt uit bij Laayoune in de Atlantische Oceaan. Ten noorden van Laayoune is een stuwdam, waardoor permanente poelen zijn ontstaan met veel watergebonden vogels. Een wandelingetje langs de zuidoever leverde onderstaande lijst. Opvallend de grote aantallen uiterst zeldzame marmereenden.

 

Bergeend - Tadorna tadorna

Smient - Anas penelope

Pijlstaarteend - Anas acuta

Wintertaling - Anas crecca

Slobeend - Anas clypeata

Ringsnaveleend - Aythya collaris

Zwarte Ooievaar - Ciconia nigra

Lepelaar - Platalea leucorodia

Bruine Kiekendief - Circus aeruginosus

Havikarend - Aquila fasciata

Kievit - Vanellus vanellus

Bontbekplevier - Charadrius hiaticula

Kleine Plevier - Charadrius dubius

Groenpootruiter - Tringa nebularia

Bosruiter - Tringa glareola

Drieteenstrandloper - Calidris alba

Dunbekmeeuw - Chroicocephalus genei

Kokmeeuw - Chroicocephalus ridibundus

Vale gierzwaluw - Apus pallidus

Draaihals - Jynx torquilla

Blauwborst - Luscinia svecica

Huiszwaluw - Delichon urbicum

Boerenzwaluw - Hirundo rustica

Kaapse rotszwaluw - Ptyonoprogne fuligula

Kleine karekiet - Acrocephalus scirpaceus

Fitis - Phylloscopus trochilus

Sprinkhaanzanger - Locustella naevia

Grasmus - Sylvia communis

Woestijntapuit - Oenanthe deserti

Zwarte Tapuit - Oenanthe leucura

Witkruintapuit - Oenanthe leucopyga

Graspieper - Anthus pratensis

Roodkeelpieper - Anthus cervinus

Casarca - Tadorna ferruginea

Marmereend - Marmaronetta angustirostris

Dodaars - Tachybaptus ruficollis

Geoorde Fuut - Podiceps nigricollis

Flamingo - Phoenicopterus roseus

Zwarte Ibis - Plegadis falcinellus

Koereiger - Bubulcus ibis

Blauwe Reiger - Ardea cinerea

Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta

Aalscholver - Phalacrocorax carbo

Waterhoen - Gallinula chloropus

Meerkoet - Fulica atra

Steltkluut - Himantopus himantopus

Kluut - Recurvirostra avosetta

Tureluur - Tringa totanus

Lachstern - Gelochelidon nilotica

Witbandleeuwerik - Alaemon alaudipes

Kuifleeuwerik - Galerida cristata

Tapuit - Oenanthe oenanthe

Witte Kwikstaart - Motacilla alba